Tietosuojakäytäntö - CrossChem
 1.  CrossChem Finland Oy:n TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ. Tietosuojakäytännön tarkoitus ja soveltamisala1. Tietosuojakäytäntö (jäljempänä käytäntö) kuvaa ja antaa tunnistettaville henkilöille (jäljempänä rekisteröity) tietoja siitä, miten CrossChem Finland Oy (jäljempänä rekisterinpitäjä) käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, jos rekisteröity on hakenut työntekijäksi CrossChem Finland Oy:lle, haluaa vastaanottaa palveluja tai ostaa tavaroita tekemällä sopimuksen, osallistua rekisterinpitäjän tai yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin, on käynyt tai aikoo käydä rekisterinpitäjän tiloissa ja lähialueella, ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään käyttämällä määritettyjä puhelinnumeroita tai muita viestintäkanavia (sähköposti, posti), on toimittanut valituksen tai ehdotuksen, tai käynyt rekisterinpitäjän hallinnoimissa sosiaalisissa verkostoissa.

  2. Rekisterinpitäjä on kuvannut tässä käytännössä toimenpiteitä, joilla varmistetaan rekisteröidyn etujen ja vapauksien suojaaminen varmistamalla samanaikaisesti, että tietoja käsitellään hyvässä uskossa, laillisesti ja rekisteröidylle avoimella tavalla.

  3. Käytäntöä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, missä muodossa ja / tai missä ympäristössä henkilö antaa henkilötietoja (saapumalla alueelle ja / tai tiloihin, puhelimitse, suullisesti jne.), ja missä rekisterinpitäjän järjestelmissä (video, ääni, verkko jne.) tietoja käsitellään.

  4. Jos tätä käytäntöä päivitetään, tämän käytännön muutokset tulevat voimaan tämän käytännön muutosilmoituksissa määritettynä päivänä. Läpinäkyvän ja rehellisen tietojenkäsittelyn varmistamiseksi käytännön nykyinen versio julkaistaan ​​rekisterinpitäjän verkkosivustolla www.crosschem.fi, tietosuojakäytännön alla ja rekisterinpitäjän toimistossa toimiston ylläpitäjän luona.

  2. Rekisterinpitäjä

  1. CrossChem Finland Oy, yhteystiedot: Pilvitie 5, 28200 Pori +358407727970, sähköposti: myynti@crosschem.fi, verkkosivusto www.crosschem.fi).

  3. Sovellettavat lait ja määräykset

  1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46 kumoamisesta / EY (yleinen tietosuoja-asetus) (jäljempänä asetus).

  2. Henkilötietojen käsittelylaki.

  3. Muut henkilötietojen käsittelyyn ja suojaamiseen sovellettavat lait ja määräykset.

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

  1. Harjoittaessaan liiketoimintaa rekisterinpitäjä on asettanut useita henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, jotka on esitetty alla erikseen:

  1. Tarkoituksena on tarjota rekisterinpitäjän rekrytointiprosessit ja oikeutetut edut; ϖ

   

  Mitä henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee?

  Rekisterinpitäjän käsittelemien henkilötietojen luokat riippuvat rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamista henkilötiedoista. Esimerkiksi kaikki rekisteröidyn ansioluettelossa olevat tiedot, kuten nimi, sukunimi, syntymätiedot, asuinpaikan osoite, aiempi työkokemus ja koulutus, kielitaito ja käyttö, lisätiedot / -taidot, kiinnostuksen kohteet / harrastukset, puhelinnumero, sähköpostiosoite, valokuva tai muut rekisteröidyn tunnistavat tiedot sekä tiedot aiemmilta työpaikoilta, jotka ovat antaneet palautetta rekisteröidystä, jos rekisteröity on antanut luvan olla yhteydessä asianomaisiin aiempiin työnantajiin. Jos rekisteröity on kutsuttu työhaastatteluun, työnhaastattelun aikana annettuja tietoja, suoritettuja testejä ja muita tehtäviä pidetään rekisteröidyn henkilötietoina.

   

   

  Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

  Tietojen käsittely henkilöstön rekrytoinnin varmistamiseksi tapahtuu asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdan perusteella, toisin sanoen:

  a) Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja, jos rekisteröity on itse antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhdessä tai useammassa tarkoituksessa. Rekisteröidyn suostumus on hänen vapaa tahtonsa ja itsenäinen päätös, joka tehdään vapaaehtoisesti, jolloin rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja tässä käytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteröidyn suostumus on sitova, jos se annetaan suullisesti (esimerkiksi ennen ansioluettelon lähettämistä ja rekisteröidylle toimitetaan tämän käytännön tietoja siitä, että henkilötietoja käsitellään ansioluetteloa toimitettaessa), ja Rekisteröity suostuu käyttämään henkilötietojaan tämän käytännön mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa aiemmin antamansa suostumus käyttämällä tässä käytännössä ilmoitettuja yhteystietoja. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sellaisen henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen, joka suoritettiin henkilön suostumuksen ollessa voimassa. Suostumuksen kumoamisella ei voida lopettaa tietojenkäsittelyä, joka tapahtuu muilla oikeudellisilla perusteilla, esimerkiksi rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen perusteella.

  b) Vastaanottaessaan ansioluettelosi ja / tai hakemuksesi rekisterinpitäjällä on oikeutettu intressi käsitellä ansioluettelosi ja / tai hakemuksesi arvioimalla toimitetut tiedot, järjestämällä haastattelumenettely ja keräämällä todisteita vastaavan rekrytointiprosessin oikeusperustan mukaan. Riitatapauksissa rekrytointiprosessin aikana saatuja tietoja voidaan käyttää vastaavan rekrytointiprosessin oikeusperustan heijastamiseen (esimerkiksi rekrytointiprosessia koskevien valitusten tutkimiseen ja todisteiden toimittamiseen valituksista ja vaatimuksista). ϖ

   

   

  Mikä on henkilötietojen käsittelyn kesto?

  Valitessaan henkilötietojen tallentamisen kriteerejä rekisterinpitäjä huomioi alla määriteltyjä ehtoja:

  a) onko henkilötietojen säilytysaika määritetty vai johtuuko se Suomen ja Euroopan unionin laeista ja asetuksista;

  b) kuinka kauan henkilötietoja on säilytettävä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamisen ja suojaamisen varmistamiseksi;

  c) kunnes rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelyyn peruutetaan eikä tietojenkäsittelylle ole muuta oikeusperustaa, esimerkiksi rekisterinpitäjää sitovien velvoitteiden noudattamiseksi;

  d) rekisterinpitäjän on suojeltava rekisteröidyn tai muun henkilön olennaisesti tärkeitä etuja, mukaan lukien heidän henkensä ja terveytensä.

  Kaikki tiedot, jotka rekisteröidyltä on saatu  hänen hakiessaan avoimia työpaikkoja ja / tai jotka tarjoavat lisätietoja esimerkiksi haastattelun aikana, on säilytettävä kokonaan tai osittain rekisterinpitäjän tietokannassa enintään kuuden kuukauden ajan rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen varmistamiseksi. Tietojen minimoinnin periaatteen osalta rekisterinpitäjä sitoutuu poistamaan olennaiset tiedot oikeutetun edun saavuttamiseksi. Jos rekisterinpitäjä saa valituksia vastaavasta rekrytointiprosessista, kaikki rekrytointiprosessin puitteissa käsitellyt tiedot säilytetään, kunnes valitus on tutkittu ja lopullinen tuomioistuimen tuomio tulee voimaan ja täytäntöön. Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan pysyvästi.

   

   

  Kuka pääsee tietoihin ja kenelle ne paljastetaan?

  Henkilötietojen vastaanottajat voivat olla rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijöiden, lainvalvontaviranomaisten ja valvontaviranomaisten valtuuttamia työntekijöitä.

  a) Rekisterinpitäjän velvollisuus on antaa tietoja käsitellyistä henkilötiedoista:

  1.1. lainvalvontaviranomaisille, tuomioistuimelle, valtion ja paikallishallinnon laitoksille, jos se johtuu laeista ja asetuksista, ja asianomaisilla laitoksilla on oikeus tietopyyntöön;

  b) jos henkilötietoja olisi siirrettävä asianomaiselle kolmannelle osapuolelle tehdyn sopimuksen nojalla sopimuksen täyttämiseksi tarvittavan toiminnon suorittamiseksi (esim. rekrytointiyritysten suorittamat henkilöstöhaastattelut; rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi);

  c) Rekisteröidyn selkeän ja yksiselitteisen pyynnön mukaisesti;

  d) suojella oikeutettuja etuja, esimerkiksi tuomioistuimessa käydessään, valtion tai paikallishallinnon laitoksia vastaan ​​henkilöä vastaan, joka on loukannut rekisterinpitäjän oikeutettuja etuja.

  2. Tarkkojen palvelujen tarjoamiseksi, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen turvaamiseksi;

   

   

   

  Mitä henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee?

  Rekisterinpitäjän käsittelemien henkilötietojen luokat riippuvat rekisteröidyn käyttämistä rekisterinpitäjän palveluista. Esimerkiksi kun rekisteröidy saa tai ilmaisee halunsa saada rekisterinpitäjän palvelut, ostaa palveluja rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjän lakisääteisten vaatimusten ja oikeutettujen etujen mukaisesti, rekisterinpitäjällä on velvollisuus ja oikeus käsitellä tietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi ja rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi, jos palautat kohteen tai valitat sen laadusta, rekisterinpitäjä tarkastaa valituksesi, josta rekisterinpitäjän on tunnistettava valituksen tekijä tai henkilö, jolle vastaus valmistellaan. Tässä tapauksessa palvelun tarjoamisen tavoitteen saavuttamiseksi rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojen määrää, joka sisältää nimen, sukunimen, henkilötunnuksen ja yhteystiedot sekä tiedot vastaanotetuista ja vastaanotettavista palveluista sekä valikoiman palveluja tuotteet jne.; tiedot dokumentoidaan ja tallennetaan rekisterinpitäjän tietojenkäsittelyjärjestelmiin. Kun rekisteröidy saa palveluja tai ostaa tavaroita, henkilötietoja käsitellään osapuolten tekemän ja sopimuspuolten välisen sopimuksen mukaisesti.

   

   

  Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

  Tietojen käsittely palvelujen tarjoamisen tai tavaroiden myynnin varmistamiseksi tapahtuu asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b, c ja f alakohdan perusteella, toisin sanoen käsittely on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi, että Rekisteröity on osapuoli tai ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä; käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Sen lisäksi, että joissakin tapauksissa rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolten oikeutetut edut (esimerkiksi tutkia tapauksia, joissa on vastaanotettu valituksia palvelun tai myytyjen tuotteiden laadusta), suorittaa seurantatarkastuksia palvelujen tarjonnan parantamiseksi sekä todisteiden saamiseksi mahdollisia vaatimuksia vastaan).

   

   

   

  Mikä on henkilötietojen käsittelyn kesto?

  Valitessaan henkilötietojen tallentamisen kriteerejä rekisterinpitäjä huomioi alla määriteltyjä ehtoja:

  a) onko henkilötietojen säilytysaika määritetty vai johtuuko se Suomen ja Euroopan unionin laeista ja asetuksista;

  b) kuinka kauan henkilötietoja on säilytettävä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamisen ja suojaamisen varmistamiseksi;

  c) kunnes rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelyyn peruutetaan eikä tietojenkäsittelylle ole muuta oikeusperustaa, esimerkiksi rekisterinpitäjää sitovien velvoitteiden noudattamiseksi;

  d) rekisterinpitäjän on suojeltava rekisteröidyn tai muun henkilön olennaisesti tärkeitä etuja, mukaan lukien heidän henkensä ja terveytensä. Palvelujen tarjoamisen tai tavaroiden myynnin yhteydessä rekisterinpitäjä noudattaa erityisiä lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat sen velvollisuutta säilyttää tietyt tiedot, esimerkiksi kirjanpitolaissa on velvollisuus pitää kirjaa tapahtumista viiden vuoden ajan; edellä mainitun mukaisesti rekisterinpitäjän on noudatettava määräyksissä määriteltyjä aikoja. Kun palveluja tarjotaan tai myydään tuotteita, joilla on määritelty vaatimuksen jättämisen määräaika, palvelujen tarjoamisen näkökohtia koskevia tietoja säilytetään vähintään kahden vuoden ajan, kunhan kyseiseen oikeussuhteeseen sovelletaan vanhentumisaikaa. Jos haluat saada yksityiskohtaisia ​​tietoja, ota yhteyttä rekisterinpitäjään käyttämällä määritettyjä yhteystietoja. Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan pysyvästi.

   

   

  Kuka pääsee tietoihin ja kenelle ne paljastetaan?

  Henkilötietojen vastaanottajat voivat olla rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijöiden, lainvalvontaviranomaisten ja valvontaviranomaisten valtuuttamia työntekijöitä. Rekisterinpitäjän velvollisuus on antaa tietoja käsitellyistä henkilötiedoista:

  a) lainvalvontaviranomaisille, tuomioistuimelle, valtion ja paikallishallinnon laitoksille, jos se johtuu laeista ja asetuksista, ja asianomaisilla laitoksilla on oikeus tietopyyntöön;

  b) jos henkilötietoja olisi siirrettävä asianomaiselle kolmannelle osapuolelle tehdyn sopimuksen nojalla sopimuksen täyttämiseksi tarvittavan toiminnon suorittamiseksi (esim. takuun tai vakuutussopimuksen yhteydessä; rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi) tai jos on tarpeen parantaa palvelujen laatua ottamalla palveluntarjoajat – alihankkijat mukaan;

  c) rekisteröidyn selkeän ja yksiselitteisen pyynnön mukaisesti;

  d) suojella oikeutettuja etuja, esimerkiksi tuomioistuimessa käydessään, valtion tai paikallishallinnon laitoksia vastaan ​​henkilöä vastaan, joka on loukannut rekisterinpitäjän oikeutettuja etuja.

  3. Rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien huomioiminen tiedotusvälineissä ja sosiaalisissa verkostoissa mainostamiseksi ja CrossChem-tuotemerkin tunnistamisen edistämiseksi

   

  Mitä henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee?

  Kuvia ja videoita rekisterinpitäjän ja yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien osallistujista ja vierailijoista sekä niiden paikoista voidaan käsitellä tallentamalla ne rekisterinpitäjän arkistoihin, julkaisemalla ne verkkosivustolle, rekisterinpitäjän hallinnoimiin sosiaalisiin verkostoihin ja muihin rekisterinpitäjän informatiivisiin materiaaleihin.

   

  Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

  Henkilötietojen käsittely tapahtuu asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, koskien sitä että rekisterinpitäjä ja sen yhteistyökumppanit järjestävät tiedotusvälineissä ja sosiaalisissa verkostoissa rekisterinpitäjän edistämiseksi, eli rekisterinpitäjällä on oikeutettu intressi osoittaa järjestämänsä toimenpiteet tai toimenpiteet, joihin se osallistuu joukkotiedotusvälineissä ja sosiaalisissa verkostoissa, varmistaen siten edustamiensa tuotemerkkien tunnustamisen. Rekisterinpitäjän on valittava julkaistavia tietoja noudattaen aina korkeimpia eettisiä normeja pyrkien siten varmistamaan, että julkaisut eivät loukkaa rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia. Samanaikaisesti rekisterinpitäjän on oltava tietoinen siitä, ettei sille mahdollisesti ilmoiteta kaikista tosiseikoista ja olosuhteista; Siksi rekisterinpitäjä ei saa oikeudenmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseksi estää rekisteröityä ottamasta yhteyttä rekisterinpitäjään milloin tahansa käyttämällä ilmoitettuja tietoja voidakseen vastustaa tietojenkäsittelyä. Samanaikaisesti rekisterinpitäjä selittää, että jos osallistut erilaisiin julkisiin tapahtumiin, kuten antamalla haastatteluja, otat valokuvasi tai videosi, oletetaan ensinnäkin, että sinulla ei ole mitään vastalauseita siitä, että asiaankuuluvat tiedot julkaistaan.

   

  Mikä on henkilötietojen käsittelyn kesto?

  Rekisterinpitäjä aikoo säilyttää saadut tiedot rajoittamattoman ajan. Samoin oikeudenmukaisen tietojenkäsittelyn periaatteen noudattamiseksi rekisterinpitäjä selittää, että kun otetaan huomioon, että tietojenkäsittelyn tarkoituksena on julkaista tietoja rekisterinpitäjän tapahtumista, saatu materiaali on julkisesti saatavilla ja kaikkien kolmansien osapuolten saatavilla.

   

   

  Kuka pääsee tietoihin ja kenelle ne paljastetaan?

  Henkilötietojen vastaanottajat voivat olla rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijöiden, lainvalvontaviranomaisten ja valvontaviranomaisten valtuuttamia työntekijöitä. Jos henkilötietoja olisi siirrettävä asianomaiselle kolmannelle osapuolelle tehdyn sopimuksen nojalla sopimuksen täyttämiseksi tarvittavan toiminnon suorittamiseksi (esim. Vakuutussopimuksen tapauksessa; rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi; palveluntarjoaja voi tehdä videon muokkausta) tai jos on tarpeen parantaa asiakaspalvelua tai tapahtuman vierailijoille tarjottavien palvelujen laatua Rekisterinpitäjä ilmoittaa, että hänen valitsemiaan käsittelijöitä (google.com (google analytics), facebook.com jne.) pidetään Euroopan unionin ulkopuolisiin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin yrityksiin, joten rekisterinpitäjä suosittelee lukemaan näiden yritysten tietosuojakäytäntöjen tai toimittamaan rekisterinpitäjälle lisätietopyynnön yhteistyön ehdoista.

  4. Omaisuuden suojeluun liittyvien rikosten ehkäiseminen tai havaitseminen, rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen varmistaminen rikkomusten varalta sekä henkilöiden elintärkeiden etujen, mukaan lukien elämä ja terveys, suojaaminen;

   

   

   

  Mitä henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee?

  Kun rekisteröidy saapuu rekisterinpitäjän tiloihin tai alueelle, jossa videovalvonta suoritetaan, tilan ja / tai alueen vierailun videomateriaali ja aika voidaan käsitellä. Videovalvontaa ei saa suorittaa alueilla, joilla rekisteröityjen yksityisyys vaatii lisääntynyttä yksityisyyttä, lepoalueilla, pukuhuoneissa jne. Videovalvontakameran tallennusalueiden on keskityttävä käytäviin, sisäänkäynteihin / uloskäynteihin, autoihin ja niiden kulkuun rekisterinpitäjän alueella.

   

   

  Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

  Videovalvonta on tehtävä ihmisten tai omaisuuden suojeluun liittyvien rikosten ehkäisemiseksi tai havaitsemiseksi, rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen turvaamiseksi ja henkilöiden elintärkeiden etujen, mukaan lukien elämän ja terveyden, suojelemiseksi. Videovalvonta on suoritettava asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d ja f alakohdan perusteella, toisin sanoen tietojenkäsittely on tarpeen rekisterinpitäjän suojellakseen rekisteröidyn tai muun henkilön elintärkeitä etuja, mukaan lukien elämä ja terveys (esimerkiksi videovalvonta, jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rikoksen ehkäisemiseen ja / tai havaitsemiseen liittyvän henkilön elämän ja terveyden suojelemiseksi); varmistaa rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolten oikeutetut edut (esimerkiksi omaisuuden suojaamiseen liittyvien rikosten estämiseksi tai havaitsemiseksi, todisteiden antamiseksi riitatapauksissa).

   

  Mikä on henkilötietojen käsittelyn kesto?

  Videovalvontatietueita, joiden tarkoituksena on estää tai havaita henkilöiden ja omaisuuden suojeluun liittyviä rikoksia, varmistaa rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolten oikeutetut edut ja suojella henkilöiden elintärkeitä etuja, mukaan lukien elämä ja terveys, on säilytettävä enintään 30 päivää, ellei kyseisessä videomateriaalissa ole laittomia toimia tai toimia, jotka voivat auttaa rekisterinpitäjää tai kolmansia osapuolia varmistamaan heidän lailliset edut. Tässä tapauksessa videovalvontatietue voidaan hakea ja säilyttää, kunnes oikeudellinen etu on turvattu.

   

   

  Kuka pääsee tietoihin ja kenelle ne paljastetaan?

  Henkilötietojen vastaanottajat voivat olla rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijöiden, lainvalvontaviranomaisten ja valvontaviranomaisten valtuuttamia työntekijöitä.

  5. Saapuvan ja lähtevän viestin (sähköpostit, postikirjeet, rekisterinpitäjän hallinnoimien sosiaalisen verkoston profiilien satunnaisesti vastaanottamat pyynnöt) säilyttäminen ja tallentaminen sopimusvelvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen varmistamiseksi.

   

  Mitä henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee?

   

  Kirjallisuuteen, pyyntöön ja hakemukseen liittyvät tiedot säilytetään käyttämällä erilaisia kirjallisia kommukikointitapoja rekisterinpitäjän kanssa. Huolimatta siitä, että rekisterinpitäjä kehottaa käyttämään virallisia viestintävälineitä, voi olla tilanteita, joissa olet päättänyt kommunikoida rekisterinpitäjän kanssa sosiaalisten verkostoitumisalustojen kautta. Näissä tapauksissa sinun pitäisi odottaa lisätietojen olevan rekisterinpitäjän käytettävissä kyseisessä sosiaalisessa verkostossa.

   

   

  Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

  Viestinnän tosiasiat ja sisältö säilytetään asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdan perusteella, ts. tapauksissa, joissa olet tehnyt vaatimuksen tai valituksen, joka johtaa rekisterinpitäjän velvollisuuteen pyyntösi tutkimiseksi käsittelyn oikeusperusta on oikeudellinen velvoite, kun taas rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen varmistamiseksi (esimerkiksi tutkia tapauksia, joissa on saatu valituksia palvelun laadusta, käsittelyn oikeusperusta ovat rekisterinpitäjän oikeutetut edut.

   

   

   

   

  Mikä on henkilötietojen käsittelyn kesto?

  Tavoitteen saavuttamiseksi rekisterinpitäjän on säilytettävä asiaankuuluvat tiedot enintään kahden vuoden ajan, paitsi jos asiaankuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän oikeudellisten etujen turvaamiseen pidempään (esimerkiksi riitatapauksissa – todisteet). Tällöin asiaankuuluvat asiakirjat ja asiakirjat säilytetään, kunnes oikeudellinen etu on turvattu.

   

   

  Kuka pääsee tietoihin ja kenelle ne paljastetaan?

  Henkilötietojen vastaanottajat voivat olla rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijöiden, lainvalvontaviranomaisten ja valvontaviranomaisten valtuuttamia työntekijöitä.

  5. Kuinka rekisteröidylle tiedotetaan henkilötietojen käsittelystä?

  Rekisteröidylle on ilmoitettava tämän käytännön mukaisesta henkilötietojen käsittelystä käyttämällä monitasoista lähestymistapaa, joka sisältää seuraavat menetelmät:

  a) videovalvonta-alueiden ympärille on sijoitettu opasteita (jalankulkijat, kuljettajat, vierailijat, työntekijät jne.) videovalvonnasta rekisterinpitäjän alueella, joka tarjoaa perustietoa videovalvonnasta sekä mahdollisuudesta saada yksityiskohtaisia ​​tietoja;

  b) Käyttäessään verkkosivustoa rekisteröity voi tutkia lausunnon siitä, mitä evästeitä käytetään, ja hänet on kutsuttu tutkimaan tätä käytäntöä;

  c) tämä käytäntö on julkisesti saatavilla rekisterinpitäjän verkkosivustolla www.crosschem.fi ja rekisterinpitäjän toimistossa toimiston ylläpitäjän luona.

  d) julkisissa tapahtumissa, joissa voidaan ottaa valokuvia ja videoita aikomuksena mainostaa rekisterinpitäjän edustamia tuotemerkkejä, tässä käytännössä määritellyt tiedot näytetään tietojenkäsittelysivustoilla.

  6. Rekisteröidyn oikeudet.

  1. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää antamaan pääsy henkilötietoihinsa ja saamaan yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä henkilötietoja rekisterinpitäjän käytettävissä on, mihin tarkoituksiin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja, henkilötietojen vastaanottajien luokkia (henkilöt, joille henkilötietoja luovutetaan tai joille ne on tarkoitus luovuttaa, ellei lakien ja asetusten mukaan rekisterinpitäjä voi antaa tällaisia ​​tietoja tietyssä tapauksessa (esimerkiksi rekisterinpitäjä ei saa toimittaa rekisteröidylle tietoja asiaan liittyvistä valtion viranomaisista, jotka ovat rikosprosessia johtavia henkilöitä, tutkintatoimen kohteena olevat henkilöt tai muut viranomaiset, joiden tietoja on kielletty luovuttamasta säädöksillä), tiedot henkilötietojen säilytysajasta tai käytetyistä perusteista kyseisen ajanjakson määrittäminen.

  2. Jos rekisteröidy katsoo, että rekisterinpitäjän käytettävissä olevat tiedot ovat vanhentuneita, virheellisiä tai virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista.

  3. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä, jos rekisteröidy katsoo, että tietoja on käsitelty laittomasti tai niitä ei enää tarvita tarkoituksiin jota varten ne on kerätty ja / tai käsitelty (kun otetaan käyttöön “unohdettavaksi” -periaatteen oikeus).

  4. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava, että rekisteröidyn henkilötietoja ei voida poistaa, jos henkilötietojen käsittelyä tarvitaan:

  a) rekisterinpitäjän suojaamaan rekisteröidyn tai muun henkilön elintärkeitä etuja, mukaan lukien elämä ja terveys;

  b) suojella rekisterinpitäjän omaisuutta;

  c) rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen tuoda, käyttää tai puolustaa laillisia etuja;

  d) arkistointitarkoituksiin arkistojen rakentamista koskevien sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

  5. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, jos jokin seuraavista olosuhteista on olemassa:

  a) rekisteröidy riitauttaa henkilötietojen oikeellisuuden – niin kauan, että rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden;

  b) käsittely on laitonta, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

  c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyyn, mutta ne ovat kuitenkin välttämättömiä rekisteröidylle laillisten vaatimusten esittämiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi

  d) rekisteröidy on vastustanut käsittelyä, vaikka ei ole varmistettu, ovatko rekisterinpitäjän oikeutetut syyt tärkeämpiä kuin rekisteröidyn lailliset syyt.

  6. Jos rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan 5 kappaleen mukaisesti, tällaisia ​​henkilötietoja, lukuun ottamatta säilytystä, saa käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella tai kanteen nostamiseksi, laillisen toiminnan tai puolustamiseksi. toisen yksityishenkilön tai oikeushenkilön oikeuksien tai tärkeiden yleisten etujen suojaamiseksi.

  7. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava asiasta rekisteröidylle ennen rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn rajoituksen kumoamista.

  8. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tarkastusvirastolle, jos rekisteröity uskoo, että rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja laittomasti. Rekisterinpitäjä ehdottaa kuitenkin otettavan yhteyttä ensin sähköpostitse: myynti@crosschem.fi, jotta löydettäisiin ratkaisu nopeasti, jos oikeuttasi henkilötietojen suojaan on loukattu.

  9. Rekisteröity voi tehdä pyynnön oikeuksiensa toteuttamisesta seuraavalla tavalla:

  a) kirjallisesti henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän tiloissa esittämällä henkilötodistus (kuten passi tai henkilökortti), koska rekisteröidyllä on velvollisuus tunnistaa itsensä;

  b) sähköpostitse allekirjoittamalla se turvallisella sähköisellä allekirjoituksella. Tällöin oletetaan, että rekisteröity on tunnistanut itsensä lähettämällä pyynnön, joka on allekirjoitettu suojatulla sähköisellä allekirjoituksella. Samanaikaisesti rekisterinpitäjä pidättää oikeuden pyytää epäselvissä tapauksissa rekisteröidyltä lisätietoja, jos rekisterinpitäjä katsoo sen tarpeelliseksi; Sähköiset hakemukset lähetetään sähköpostitse: myynti@crosschem.fi;

  c) käyttämällä postilähetystä. Tällöin vastaus laaditaan ja lähetetään kirjattuna kirjeenä varmistaen, että luvattomat henkilöt eivät saa vastaanottaa tällaista lähetystä. Samanaikaisesti rekisterinpitäjä pidättää oikeuden pyytää epäselvissä tapauksissa rekisteröidyltä lisätietoja, jos rekisterinpitäjä katsoo sen tarpeelliseksi.

  10. Rekisteröidyn on selvitettävä pyynnössään mahdollisimman pian päivämäärä, kellonaika, paikka ja muut olosuhteet, jotka voivat auttaa hänen pyyntönsä toteuttamisessa.

  11. Vastaanotettuaan rekisteröidyn kirjallisen pyynnön oikeuksiensa käytöstä rekisterinpitäjän tulee:

  a) tarkistaa henkilön henkilöllisyys

  b) arvioida pyyntö, jos:

  pyyntö, esimerkiksi videomateriaalien katselu, voidaan myöntää, rekisteröity voi pyynnön esittäjänä saada kopion videomateriaalista tai muusta datasta;

  lisätietoja tarvitaan tietojen pyytävän rekisteröidyn tunnistamiseksi, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja voidakseen valita tiedot oikein (esimerkiksi käyntiajat, palvelujen käyttö, ostetut tuotteet) jossa rekisteröity voidaan tunnistaa;

  tiedot poistetaan tai tietoja pyytänyt henkilö ei ole rekisteröity tai henkilöä ei voida tunnistaa, rekisterinpitäjä voi hylätä pyynnön tämän käytännön ja / tai lakien ja määräysten mukaisesti;

  Jos rekisterinpitäjä saa pyynnön, mutta et ole ilmoittanut yhteystietojasi niin, että rekisterinpitäjä voi ottaa sinuun yhteyttä tutkittaessa pyyntöäsi ja ilmoittaa sinulle pyynnön käsittelyn tuloksesta, rekisterinpitäjän on kuukauden kuluessa laadittava kirjallinen vastaus, joka on saatavana rekisterinpitäjän toimistosta. Asiaankuuluva vastauskirje säilytetään rekisterinpitäjän toimistossa enintään kahden kuukauden ajan pyynnön päivämäärästä.

   

   

   

  7. Kuinka henkilötietoja suojataan?

  1. Rekisterinpitäjä varmistaa, tarkistaa säännöllisesti ja parantaa henkilötietojen suojatoimenpiteitä rekisteröidyn henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, vahingossa tapahtuvalta katoamiselta, paljastamiselta tai tuhoamiselta. Tämän varmistamiseksi rekisterinpitäjän on käytettävä vastaavia teknisiä ja organisatorisia vaatimuksia, palomuurit mukaan lukien.

  2. Rekisterinpitäjän on tarkastettava huolellisesti kaikki palveluntarjoajat, jotka käsittelevät Rekisteröityjen henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja toimeksiannon mukaisesti, ja arvioi myös, käyttävätkö palveluntarjoajat asianmukaisia turvatoimenpiteitä henkilötietojen käsittelyyn, jotka suoritetaan rekisterinpitäjän valtuutuksen sekä lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

  3. Jos henkilötietojen tietoturvatapahtumasta aiheutuu mahdollisesti suuri riski rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava asiasta asianomaiselle rekisteröidylle, jos se on mahdollista, julkaista rekisterinpitäjän verkkosivustolla tai muulla mahdollisella tavalla, esimerkiksi käyttämällä mediaa (TV, radio, sanomalehti, sosiaaliset verkostot jne.).

Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivustollamme. Lisätietoja
Ymmärrän